Generalforsamling 2021

Referat fra generalforsamling i Good Oldies, 7/3-2023

 

 

  1. Valg af dirigent

Jytte Bjerg valgt. Hun startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Valg af to stemmetællere: Lucia og Olav.

 

  1. Formandsberetning v. Mogens

2022 startede med aflysninger på gr. af corona. Da vi mødtes, var det med coronapas, mundbind, afstand og henstilling om at blive hjemme i tvivlstilfælde. Vi så en del nye ansigter, bl.a. på korlederposten, Erik Buchreitz en tid, hvor vi både havde aflyste arrangementer og en ikke så fremragende koncert på Hedevang. Nu er Seline Laugesen vores glade korleder, og vi håber, hun holder længe!  Lisbeth Frandsen er fratrådt, men har ladet "en kattelem stå åben".  

I efterårssæsonen havde vi tre gode koncerter, Æblekoncerten i oktober, og i december koncert på fortegården og i Johanneskirken. 

P.t. har vi 34 aktive kormedlemmer. Altgruppen er ved at være stabiliseret.

En del kormedlemmer var sammen i biografen på fribilletter for at se filmen "Rose", hvor vores kor faktisk synger "Nu er jord og himmel stille". Den var dog svær at høre, men vi figurerede da på rulleteksterne! Efterfølgende hyggeligt restaurantbesøg.

Den 15. april skal vi besøge vort nye venskabskor i Ry. En forespørgsel fra City Vest blev ikke til noget (valgdag), og en anden forespørgsel fra Psyk. Institut om evt. medvirken i forskning (besvarelse af spørgeskemaer) er endnu ikke realiseret.

Mogens' formandsberetning sluttede med mindeord og et minuts stilhed for Børge, der i mange år var vores nodearkivar og dirigent til generalforsamlingen.

Beretningen blev godkendt.

 

Beretningen følger her i sin ordlyd:

 

”Formandsberetning 2022 på generalforsamlingen 7. marts 2023.

Hvis vi skruer tiden godt 1 år tilbage – så begyndte året 22 med aflysninger af vore øvedage pga. coronaen.

De første 2 øvedage blev aflyst og 3. øvedag, da landet var blevet ”frit” med lempede corona restriktioner, kunne starte, men som ansvarsbevidst Bestyrelse, krævede vi, at hver korsanger skulle fremvise sit coronapas inden korøvelsen. Ligeledes, at der blev anvendt mundbind, indtil man fandt sin plads i koret og bliv hjemme, hvis der var de mindste symptomer på corona eller andet. Det gælder stadig. Og så skulle vi holde 1 meters afstand pr. siddeplads. Ugen før vinterferien valgte Koret enstemmigt at stoppe brugen af mundbind. Ja, det har vi her 1 år senere næsten helt glemt!

Ellers har året været præget af nye ansigter på korlederen foranlediget af Lisbeths ønske om yderligere orlov nogen tid. Erik Buchreitz var klar på første øvedag og kørte igennem til forårssæsonen var slut med en koncert på Plejehjemmet Hedevej d. 10. maj. Egentlig var der også planlagt at afslutte ugen efter med en koncert i Arions Hus for venner og bekendte. Men Kormedlemmerne var dog enige i at droppe dette arrangement. Vi var pga. den sene start kommet længere hen på året end normalt med sidste korøvelse. Så vi trængte til ferie. Erik havde vi kun til låns i forårssæsonen. Så havde han rejseplaner, der skulle effektueres. Som bekendt gør Erik meget i Barbershop. Barbershop er firstemmig a cappella sang, altså uden akkompagnement.

 

Vi fik kontakt med Seline Laugesen, der har været vores korleder siden og fortsætter forårssæsonen med – og måske længere.

Jeg kan vist godt konkludere, at vi har været meget tilfredse med disse unge korledere, og indtil videre nyder vi fortsat at have Seline som vores dirigent.

Vores korleder gennem 5 år – Lisbeth Frandsen – er nu fratrådt Good Oldies efter 1½ års orlov af personlige årsager. Hun siger, at hun har en kattelem åben om nødvendigt!

Som nævnt havde vi en koncert på Plejehjemmet Hedevej under Eriks direktion. Det var første koncert i over 2 år pga. coronaen. Og vores stemmer var vist lidt rustne efter den lange koncertpause. Koncerten var ikke for god. Der var heller ikke mange tilhørere og vores velkomst fra og ophold på Plejehjemmet Hedevej kunne have været bedre!

Efteråret bød til gengæld på 3 koncerter. Æblekoncerten, julekoncert på Fortegården og julekoncert i Johannes kirken. Og da var vores sangkvalitet tilbage på fuld styrke! Og alle koncerterne blev overværet af et rimeligt antal tilhørere.

For et års tid siden bestod Good Oldies af 32 aktive medlemmer. Der er siden kommet nye medlemmer, så vi nu er 34 plus 2 på orlov plus et passivt medlem og et æresmedlem.

Men der har i årets løb været store udfordringer med ALTgruppen med for få stemmer. Heldigvis ser det ud til, at gruppen har nået et fornuftigt antal.

  1. marts 22 var Good Oldies i biografen for at se filmen ”Rose” på fribilletter i anledning af, at sangen ”Nu er jord og himmel stille” indgik i filmens afsluttende fase – sunget af Good Oldies fra en koncert i Vitten Kirke i 2015. Det var dog noget vanskeligt at høre sangen, men i rulleteksten til sidst var vi nævnt! Bagefter havde Festudvalget reserveret nogle borde på nærliggende restaurant, så vi kunne slutte aftenen på fornuftig vis i hinandens selskab. Der er faktisk et gavekort på kr. 500 i overskud biografbesøget. Bestyrelsen har tænkt sig at udlodde dette gavekort her under eventuelt blandt de fremmødte her på generalforsamlingen.

I efteråret blev vi kontaktet af Ry Seniorkor, der forespurgte, om vi ville være dets venskabskor. Det er vi nu og vi mødes første gang 15. april.

Vi blev i efteråret også kontaktet af City Vest, der havde 50-års jubilæum 1. november og om vi havde lyst til at deltage med et sangarrangement. Desværre var der kort frist; det skulle foregå om formiddagen og så var det også valgdag. Så vi valgte at afslå, selvom vi ville have fået såvel rundstykker som bobler!

I maj, da forårssæsonen var slut, blev vi kontakter af Psykologisk Institut på Århus Universitet om et forskningsprojekt, der gik ud på, at hver sanger efter en korprøve eller i pausen skulle udfylde et spørgeskema. Her skulle vi hver især vurdere, hvor enige eller uenige man er i en række udsagn om de oplevelser, man har, mens man synger i koret den pågældende øvedag. Vi udtrykte velvilje, når vi startede en ny sæson eller senere, hvortil der er svaret, om Instituttet måtte kontakte os, hvis en ny dataindsamling påbegyndes. Dette er dog ikke sket endnu.

I juni måned tog vi afsked med Børge, der var med i Good Oldies næsten fra starten. Lige da vi havde passeret årtusindskiftet dukkede Børge og Charlotte op til korsang i Good Oldies. Børge har næsten lige side været valgt som dirigent på Korets generalforsamlinger og har i tidens løb også haft andre tillidsposter i sangkoret. Skal vi rejse os og mindes Børge. Tak. Æret være hans minde.

Mogens”

 

  1. Korleders beretning

For 7 mdr. siden startede Seline som vores korleder. Hun er glad for det, for koncerterne i efteråret og vores juleafslutning. Hun fortæller, at hun har fået ros udefra for sit og korets arbejde. En fantastisk sæson for hende, hun lærer meget, vi er hendes første kor, og hun håber, at vi også lærer meget. Er glad for, at vi læser mails og bruger øvefiler, selv om de ofte kommer lidt sent. 

Beretningen blev godkendt.

 

  1. Regnskab

Per gennemgår nogle punkter. Vi har lidt overskud, som mest skyldes en stor tilbagebetaling fra Ældre Sagen fra året før. 

Godkendt.

 

  1. Indkomne forslag

Ingen.

 

  1. Kontingent

Bestyrelsen foreslår p. gr. af lavvande i kassen, at kontingentet løftes med 50,- kr pr. sæson med virkning fra efteråret.

Det blev vedtaget.

 

  1. Valg til bestyrelse m. m.

Mogens stopper som formand, men fortsætter i bestyrelsen, da han først er på valg næste år. Peter og Birgit er på valg i år og ønsker ikke genvalg. Vi skal vælge en ny formand. Olav bliver foreslået, og da han er villig og erfaren, bliver han valgt med klapsalver. Dvs. at Mogens nu er bestyrelsesmedlem i Peters sted. Herefter bliver Britta foreslået. Hun vælges ligeledes med bravour og træder ind i stedet for Birgit. Både Hanne og Jørn genvælges som suppleanter.

Programudvalg: Dagny og Jytte træder ud, Inge Arboe og Aase vælges i stedet.

Revisor: Henry, som før var suppleant, afløser Børge på posten, og ny suppleant bliver Elsa.

Festudvalg: Flemming genvælges.

 

  1. Eventuelt

Erik opfordrer bestyrelsen til at bruge hjemmesiden lidt mere, om hvad vi laver, annoncering af generalforsamling, meddelelser etc. Jytte supplerer, opfordrer til, at vi "fodrer" Lillian med stof til hjemmesiden, så den bliver ført ajour. Lillian vil gerne samarbejde med bestyrelsen om, hvad hun skal sætte på hjemmesiden, men vil i øvrigt gerne aflevere posten som webmaster til en anden! Tak til Lillian for arbejdet.

Bent Møller minder om, at koret næste år har 25 års jubilæum. Det bør fejres.

Mogens takker Birgit for de 4 år, og både hun og Peter (fraværende) får en lille afskedsgave. Tak til udvalgene, til Seline. 

Gavekort på 500, kr udloddes blandt deltagerne. Vinder - meget passende - blev vores nye formand, Olav, som herefter takkede Mogens for hans formandstid.

Bestyrelsen konstituerer sig næste tirsdag, kl. 12.30.

 

Ref.:  Rigmor